تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

تجزيه خاك

روش آزمون خاك یكی از ساده ترین و رایجترین روشهای ارزیابی حاصلخیزی خاك است

 آگاهی نسبت به مقدار عناصر غذایی در خاك و نیز نسبت متناسب بین عناصر غذایی در خاك بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا در تغذیه گیاه نه تنها باید هرعنصر به اندازه كافی در دسترس گیاه قرار گیرد ، بلكه ایجاد تعادل و رعایت نسبت میان همه عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است . تعیین میزان عناصرغذایی موجود در خاك كه در تغذیه گیاه نقش اساسی دارند( مانند فسفر, پتاسیم , ازت , مواد آلی , ریزمغذی ها و ...) بهمراه سایر فاكتور های موٍثر در كیفیت خاك مانند نسبت جذب سدیم , میزان گچ ودرصد آهك ,راهنمای خوبی جهت توصیه كودی و اصلاحی خاك خواهد بود .

 دركنار آزمایشهای مربوط به تجزیه شیمیایی خاك ، تعیین درصد شن و رس و لای خاك و به عبارت دیگر تعیین بافت خاك كه جزو آزمایشهای مربوط به تجزیه فیزیكی خاك است ، از جمله مهمترین پارامترهای مربوط به كیفیت خاك بوده كه پایه و اساس تغذیه گیاه را تشكیل می دهد زیرا تغذیه مناسب گیاه در بافت مناسب خاك انجام گرفته و در بافت نامناسب حتی در صورت وجود مقدار كافی عناصر غذایی ، تغذیه گیاه با مشكل مواجه خواهد بود . بنابراین با توجه به  مطالب فوق الذكر استفاده ازخدمات آزمایشگاهی شركت كرمان زمین در زمینه تجزیه نمونه های خاك ، نمای كلی از وضعیت خاك باغ یا مزرعه در اختیار كشاورز قرار داده و پایه و اساس مناسبی جهت توصیه های كودی و توصیه های اصلاحی خاك بوجود می آورد.