تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

مشاوره تغذيه گياهی و توصيه كودی

بخش مشاوره تغذيه گياهي شركت كرمان زمين جزو بنيان گذاران تحقيقات علمي در زمينه تغذيه گياهي و توصيه علمي كود بر پايه نتايج آناليز خاك و آب و گياه در ايران مي باشد . مصرف غلط و بي رويه كودهاي شيميايي و يا عدم مصرف متعادل انواع عناصر غذايي مورد نياز گياه موجب كاهش عملكرد و كيفيت محصول توليدي در اغلب مزارع و باغات گرديده است . با استفاده از خدمات مشاوره اي بخش تغذيه گياهي شركت كرمان زمين نيازهاي غذايي باغ يا مزرعه مشخص شده و با كاربرد توصيه هاي كودي ارائه شده ، مصرف متعادل تمامي عناصر غذايي مورد نياز گياه محقق مي گردد . همچنين كاربرد روشهاي نوين كوددهي از جمله كود آبياري و محلولپاشي برگي كه علاوه بر روشهاي سنتي كاربرد خاكي كودها توسط متخصصين و كارشناسان بخش تغذيه گياهي ارائه مي گردد موجب افزايش راندمان مصرف كودها و جذب بهتر و مناسب تر عناصر غذايي توسط گياه مي گردد .