تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

مشاوره مسائل باغبانی

عملياتي همچون هرس و مبارزه با علفهاي هرز با وجود اهميت و ارزش فراواني كه در بهبود شرايط رشد و تغذيه گياه و افزايش كيفي و كمي محصول دارند و همچنين با وجود آنكه هزينه مربوط به اين عمليات نسبت به عمليات پر هزينه اي همچون كوددهي و سمپاشي بسيار پائين تراست ، اما متأسفانه اغلب مورد غفلت و بي توجهي باغداران و زارعين قرار مي گيرند . 

همچنين اقداماتي از جمله انتخاب پايه و پيوندك و روش پيوند زني مناسب و يا انتخاب نهال و زمان كشت و بستر كشت مناسب و ساير مسائل مربوط به عمليات باغي و زراعي هريك در جاي خود و به نوبه خود نقش مهمي در ايجاد باغ يا مزرعه اي استاندارد و بدون مشكل ايفاء مي كنند .

 توصيه هاي كارشناسان و متخصصين شركت كرمان زمين در تمامي زمينه هاي فوق و همچنين ساير مسائل مرتبط با كاشت و داشت و برداشت راهنما و كمكي ارزنده و مهم براي باغداران و زارعين در جهت دستيابي به كشاورزي موفق و علمي خواهد بود .