تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پسته

تحقيقات علمي در زمينه تغذيه درختان پسته نشان داده كه بطور متوسط در تفاوت بين باغات با عملكرد بالا در مقايسه با باغات با عملكرد پائين ، باغات با عملكرد پائين بطور متوسط بيشترين نياز را در بين عناصر غذايي به عنصرمنگنز دارند . 90% جذب پتاسيم توسط درختان پسته در دوران پرشدن مغز اتفاق مي افتد و جذب پتاسيم درختان پسته در دوره رشد بهاره كم و اندك مي باشد

دربين عناصر غذايي عنصري كه درخت پسته بيشترين جذب را نسبت به آن جهت توليد محصول انجام مي دهد عنصر پتاسيم مي باشد (حتي بيشتر ازازت)

در بين عناصر غذايي ميكرو ، ميزان جذب عنصر منگنز توسط درخت پسته پس از آهن در رتبه دوم و بيش از جذب عنصر روي مي باشد

نياز گياهان به گوگرد بيش از فسفر مي باشد ( غلظت گوگرد در گياه حدود دو برابر فسفر است )

پسيل پسته

مناسب ترين دما براي رشد پوره هاي پسيل پسته سی درجه سانتیگراد میباشد

مناسب ترين دما براي رشد تخم هاي پسيل پسته سی و دو درجه سانتیگراد میباشد

طول دوره زندگي پسيل پسته از تخم تا ظهور حشره كامل بسته به درجه حرارت از 15 تا 50 روز متفاوت است

پسيل معمولي پسته از دماي حدود ده درجه سانتیگراد تا سی و پنج درجه سانتیگراد میتواند رشد نماید

تخم گذاري حشرات بالغ پسيل فرم تابستانه تا چهل  روز پس از ظهور حشره كامل ادامه دارد

حداكثر تعداد تخم پسيل در روز هشتم پس از ظهور حشره كامل و بطور متوسط 28/7 عدد تخم مي باشد

تغييرات تعداد تخم پسيل از روز سوم تا روز هيجدهم معني دار نبوده و پس از آن به آرامي كاهش مي يابد تا در روز چهل و دوم به صفر ميرسد

رطوبت نسبي هواي بالاتر از شصت و پنج درصد ، يك فاكتور منفي در رشد پسيل پسته مي باشد

تخم گذاري حشرات بالغ پسيل فرم تابستانه تا 40 روز پس از ظهور حشره كامل ادامه دارد

پسيل فرم تابستانه معمولي پسته در دماي بين 20 تا 30 درجه سانتي گراد مجموعا" نزديك يه 900 تخم مي گذارد اما در دماي سی و پنج درجه سانتیگراد ميزان تخم گذاري آن به كمتر از نصف 350 عدد تخم كاهش مي يابد

در درجه حرارت 4- درجه سانتي گراد پس از 72 ساعت و درجه حرارت 6- درجه سانتي گراد بعد از 24 ساعت از تفريخ صد درصد تخمهاي آفت شب پره هندي در انبار جلوگيري مي كند

در شرايط طبيعي معمولا" جمعيت پسيل پسته برروي ارقام اكبري و كله قوچي بيشتر از رقم اوحدي بوده و تحمل رقم اكبري نسبت به پسيل پسته در مقايسه با رقم اوحدي پائين تر مي باشد

سموم كنفيدور و اكتارا در گروه سموم خطرناك براي دشمنان طبيعي پسيل پسته و سموم دارتون ، كاسكيد و موسپيلان در گروه سموم باخطر متوسط براي دشمنان طبيعي پسيل پسته و سم ميتاك در گروه با خطر جزئي و سم كنسالت در گروه سموم بي خطر براي دشمنان طبيعي پسيل پسته قرار مي گيرند

 

پروانه چوبخوار پسته (كرمانيا)

زمان ‌آغاز خروج لاروهاي آفت كرمانيا از سرشاخه هاي آلوده هنگامي است كه

درجه حرارت روزانه به ده درجه سانتیگراد برسد

زمان آغاز خروج پروانه هاي كرمانيا از شفيره هنگامي است كه متوسط حرارت روزانه به 5/14 درجه سانتیگراد برسد

طول دوره جنيني تخم كرمانيا 3 روز مي باشد

حداكثر تخم ريزي دو تا سه روز بعد از اوج ظهور حشرات بالغ

آفات انباري

درجه حرارت 6- درجه سانتي گراد بعد از 48 ساعت موجب مرگ و مير تمامي لاروهاي داخل پسته و انبار آفت شب پره هندي مي گردد

عارضه لكه پوست استخواني

شدت عارضه لكه پوست استخواني در دانه هاي پسته با انجام آبياري در ارديبهشت ماه رابطه مستقيم داشته و انجام آبياري در اين ماه در افزايش عارضه موثر مي باشد 3نوبت محلولپاشي كلروركلسيم دو و نیم  در هزار از اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت ماه بفاصله پانزده روز در جلوگيري از بروز عارضه لكه پوست استخواني موثر مي باشد

محلولپاشي كلروركلسيم با غلظت پنج درهزار به تعداد دو تا سه نوبت در اوايل فصل رشد تايك ماه پس از خاتمه گل و همچنين یک نوبت محلولپاشي چهارده تا بیست روز قبل از برداشت میوه موجب کاهش عوارض چوب پنبه ای و و لهيدگي در انواع ميوه هاي سيب و سفتي بافت ميوه در زردآلو و افزايش طول عمر گلهاي شاخه بريده و جلوگيري از عارضه پوسيدگي گلگاه در هندوانه و گوجه فرنگي و عارضه لكه پوست استخواني در پسته مي گردد

نياز سرمايي

نياز سرمايي در رقم كله قوچي 600 ساعت ، در رقم اوحدي 800 ساعت و در رقم اكبري 1200 ساعت زير 7 درجه سانتي گراد مي باشد

آفلاتوكسين

بهترين شاخص ظاهري براي تشخيص بالا بودن ميزان آفلاتوكسين در دانه هاي پسته ، وجود لكه هاي زردد و قهوه اي در روي پوست استخواني دانه هاي پسته مي باشد

با جدا سازي كامل پسته هاي لكه دار بطور متوسط 90 درصد از آلودگي به افلاتوكسين در محموله هاي پسته كاسته مي شود

عملكردپسته

متوسط عملكرد محصول پسته در ايران حدود 1000 كيلوگرم در هكتاریعنی دو و نیم كيلوگرم در قصب و در آمريكا حدود 2800 كيلوگرم در هكتار یعنی هفت كيلوگرم درقصب مي باشد

تشكيل ميوه

در گياه پسته درصد تشكيل ميوه حداكثر 15% مي باشديعني از صد عدد شكوفه و گل بازشده تنها حدود 15 عدد آن به ميوه و دانه پسته تبديل میشود

براي افزايش تشكيل ميوه و جلوگيري از ريزش گلها در باغات و درختان ميوه لازم است دوبار محلولپاشي ، يك نوبت در فصل پائيز پس از برداشت ميوه و قبل از ريزش برگها و يك نوبت در اواخر اسفند و هنگام متورم شدن جوانه ها با استفاده از اوره پنج درهزار ، اسيد بوريك پنج درهزار و سولفات روي پنج درهزار (مجموعا" با غلظت پانزده درهزار) انجام گيرد

درمناطقي كه آب يا خاك آنها میزان عنصر بــر بالایي دارد بايستي اسيدبوريك از فرمول فوق حذف شود

دماي بحراني بافتهاي مختلف گياه پسته

گل : 1/7- درجه سانتي گراد

ميوه تازه تلقيح يافته : 2/2-  درجه سانتي گراد

جوانه متورم قبل از شكوفائي : 3-  درجه سانتي گراد

برگ : 3/5-  درجه سانتي گراد

جوانه انتهائي : 4-  درجه سانتي گراد

در اين دماهای ذکر شده و يا پائين تر از آن بافت مورد نظر از بين مي رود