تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم بهمن

توصيه كودي: كودهاي حيواني ( كود مرغي)       كودهاي فسفره ، پتاسه و ميكرو- گوگرد و گچ
عمليات باغي: محلولپاشي روغنهاي طبيعي و شيميايي                         هرس زمستانه                  
آفات:  اصلاح بافت خاك                     تسطيح كرتها