تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه دوم تير

توصيه كودي: كودازته جلوي آب - كودپتاسه بصورت محلولپاشي يا همراه با آب آبياري
عمليات باغي:  
آفات: پسيل پسته - پروانه پوست خوارپسته