تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سر خرطومی پسته

سر خرطومی پسته

نام آفت:

سر خرطومی پسته

نام علمي آفت:

Polydrosus davatchii

زمان ظهور حشره كامل:

ابتداي بهار همزمان با بازشدن جوانه های ميوه

نحوه خسارت:

تغذيه حشرات بالغ از جوانه ها

تعداد نسل:

1

نحوه زمستانگذراني:

-

مبارزه غيرشيميايي:

-

مبارزه شيميايي:

متاسفانه هيچ سمي هنوز به ثبت نرسيده است

زمان مبارزه:

همزمان با ظهورحشرات كامل و بازشدن جوانه های ميوه