تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سنهای پسته

 

نام آفت:

سنهای پسته (سن سبز، سن قرمز ، سن قهوه ای )

نام علمي آفت:

Acrosternum SPP. Brachynema SPP. Lygaeus panderus Apodiphus amygdali

زمان ظهور حشره كامل:

اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت

نحوه خسارت:

تغذيه از دانه ها ، ريزش دانه ها ، پوكی و فساد مغز

تعداد نسل:

3-5

نحوه زمستانگذرانی:

حشره كامل

مبارزه غيرشيميايی:

ازبين بردن علفهای هرز در اوايل فصل

مبارزه شيميايی:

فنيتروتيون 1/5-2 درهزار

زمان مبارزه:

همزمان با ظهور حشره كامل