تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سوسك ريشه پسته

سوسك ريشه پسته

نام آفت:

كاپنوديس پسته يا سوسك ريشه پسته

نام علمي آفت :

Capnodis Cariosa

زمان ظهور حشره كامل:

بهار

نحوه خسارت:

تغذيه لاروها از قسمتهاي كامبيوم طوقه و ريشه درختان ، ضعف ورنجوري درختان و در نهايت خشك شدن درختان

تعداد نسل:

يك نسل طي دو سال

نحوه زمستانگذراني:

حشره بالغ لابلاي كلوخه ها و بقاياي گياهان

مبارزه غيرشيميايي:

تقويت درخت با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

مبارزه شيميايي:

با توجهبه دوره خروج طولانی مدت دراز حشرات كامل در اين مرحله مبارزه شيمايی نتيجه مناسب و مطلوبی ندارد

زمان مبارزه: