تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سوسك سرشاخه خوار پسته

سوسك سرشاخه خوار پسته

نام آفت:

سوسك سرشاخه خوار پسته

نام علمي آفت:

Hylesinus Vestitus

زمان ظهور حشره كامل:

اوايل ارديبهشت

نحوه خسارت:

تغذيه از جوانه شاخه هاي جوان و ايجاد كانال تغذيه در زير جوانه ها و در داخل سرشاخه

تعداد نسل:

1

نحوه زمستانگذراني:

لارو داخل چوبهاي نيمه خشك

مبارزه غيرشيميايي:

تله گذاري در پائيز و زمستان بوسيله چوبهاي تازه هرس شده و سوزاندن آنها

مبارزه شيميايي:

با توجه به ممنوعيت سم آندوسولفان متاسفانه هنوزسم جايگزيني جهت مبارزه با اين آفت به ثبت نرسيده است

زمان مبارزه:

همزمان با استقرار حشره كامل روي جوانه ها درنيمه اول ارديبهشت ماه