تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شب پره خرنوب

شب پره خرنوب

نام آفت:

شب پره خرنوب

نام علمي آفت:

Apomyelois ceratoniae

زمان ظهور حشره كامل:

زمان ظهوردر باغات پسته اواخر تيرماه

نحوه خسارت:

تخمگذاري در محل شكاف موجودروي پسته هاي زود خندان تغذيه لاروازمغز پسته

تعداد نسل:

-

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو داخل پسته هاي آلوده

مبارزه غيرشيميايي:

آبياري وتغذيه مناسب جهت جلوگيري ازترك خوردن پوست روئي دانه ها ، برداشت به موقع محصول تنظيم رطوبت نسبي كمتراز25درصد و حرارت كمتراز 15درجه سانتي گراددرانبار نگهداري پسته

مبارزه شيميايي:

قرص فستوكسين درانباربراي هر مترمكعب محصول انبارشده 1/5عددقرص سه گرمي فستوكسين طول مدت گازدهي 3 روزبراي درجه حرارت 21درجه يابيشتر

زمان مبارزه:

پس از برداشت – در زمان انبار داری