تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شپشك تنه

نام آفت:

شپشك واوی يا شپشك سرشاخه

نام علمی آفت:

Pistaciaspis pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

ظهور پوره ها اواخر فروردين

نحوه خسارت:

تغذيه از شيره گياه ، ايجاد ضعف و سرخشكيدگی سرشاخه ها و بدشكلی ميوه ها پوكی ودهن بستگی دانه ها

تعداد نسل:

2

نحوه زمستانگذرانی:

ماده كامل زير سپر

مبارزه غيرشيميايی:

مبارزه بيولوژيك توسط دشمنان طبيعی تقويت درخت با تغذيه و آبياری منظم

مبارزه شيميايی:

اتيون و ديازينون 2-1/5 درهزار به اضافه روغن ولك 10 درهزاردرنوبت اول و روغن ولك 5درهزار در نوبت دوم

زمان مبارزه:

نوبت اول همزمان با خروج پوره از زير سپر ،20-30 فروردين . نوبت دوم 10 روز پس از نوبت اول