تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

كنه اريوفيد

كنه اريوفيد پسته

نام آفت:

كنه اريوفيد پسته

نام علمي آفت :

Aceria pistaciae Aceria stefanii

زمان ظهور حشره كامل:

-

نحوه خسارت:

تغذيه ازشيره گياهي بافتهاي تازه ، نرم و آبدارگياه، تزريق بزاق مترشحه به بافت ميزبان و تغييرشكل اندامهاي ميزبان ازجمله تغيير شكل جوانه ها و سرشاخه ها و خوشه هاي گل نروماده ابلقي شدن برگها، چين دارشدن لبه برگها

تعداد نسل:

-

نحوه زمستانگذراني:

در زير فلس جوانه ها

مبارزه غيرشيميايي:

هرس سرشاخه هاي آلوده و سوزاندن آنها در زمستان

مبارزه شيميايي:

گوگرد و تابل 3درهزار

زمان مبارزه:

دراوايل بهار همزمان با بازشدن گلبرگها و تشكيل ميوه