تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه سفيد برگخوار پسته ( رائو )

پروانه برگخوار سفيد پسته

نام آفت:

پروانه سفید برگخوار پسته (رائو)

نام علمي آفت:

Ocneria terebinthina

زمان ظهور حشره كامل:

اوايل بهار

نحوه خسارت:

تغذیه لارو ابتدا از پارانشیم سطح برگها سپس از تمامی برگ و باقی گذاشتن رگبرگ اصلی

تعداد نسل:

سه تا چهار نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

لاروهای سنین بالا

مبارزه غيرشيميايي:

بهینه نمودن شرایط آبیاری و تغذیه درختان

مبارزه شيميايي:

دیازینون یک و نیم یا زولون دو و نیم در هزار

زمان مبارزه:

بمحض مشاهده لارو ها روی برگها