تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

خشكيدگی شاخه و سر شاخه

نام بيماري:

خشكيدگی شاخه وسرشاخه

عامل بيماري:

فقرموادغذايی ، نامناسب بودن بافت خاك ، كمبودآب و آفتاب سوختگی به عنوان عامل اوليه و قارچهای Cytos Pora spو Pacilomyces Variot به عنوان عامل ثانويه

علائم بيماري:

بوجودآمدن شانكر (زخم) تيره رنگ بر روی شاخه ها ، در بعضی موارد بروز فتيله های نارنجی ، زردويا قهوه ای وايجادصمغ، خشك شدن شاخه ها وسرشاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

تقويت درختان ، آبياری و تغذيه به موقع و مناسب، هرس صحيح

مبارزه شيميايي:

محلولپاشی با قارچكش اكسی كلرورمس با نسبت 5 درهزاردر اواخر اسفند ماه