تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

علفهاي هرز باغات پسته

 

 

 

 

ازجمله علفهاي هرز دائمي باغات پسته مي توان به خارشتر ، شيرين بيان ، تلخ بيان ، جغجغه ، كنگر و گلرنگ وحشي اشاره نمود كه گياهان اراضي باير بوده و بيشتر در باغهايي رويش دارند كه عمليات خاك ورزي و شخم درآنها به خوبي انجام نشده و فواصل آبياري درآنها منظم نيست .

 علفهاي هرز هريز و قياق ابتدا به صورت لكه اي درباغها ظاهر مي شوند ، انتشار اين علفها از طريق ريزومها و ساقه ها قطع شده توسط ادوات كشاورزي صورت مي گيرد .

ترشحات سمي ريزومها موجب ضعف درختان و رشد كم درختان شده و وجود اين علفها رطوبت مناسب جهت رشد ونمو عوامل بيماري زا را در اطراف طوقه درختان بوجود مي آورد . علف هرز گزپيچ ( علف خرس ) درصورت عدم كنترل داخل شاخه ها پيچيده ، با بالارفتن از آنها به شكل چتري روي درختان را پوشانده ، مانع رسيدن نور كافي به درختان و خشكيدن آنها مي شود . انتشار اين گونه به آهستگي انجام شده و قطع وكندن آن در اوايل ظهورش درباغات از انتشارش جلوگيري مي كند

 . علفهاي هرز يكساله اسفناج باغي ( سلمه چنار ) ، جارو ، سلمه ، كاسني و ترشك در جذب آب و موادغذايي با درختان رقابت كرده ، پناهگاه آفات شده و دربرداشت محصول ايجاد اخلال مي نمايند .

علفهاي هرز يكساله چسبك ، جوموشك ، خارخسك و توق و جو وحشي در عمليات داشت و برداشت مشكل ايجاد مي كنند . علفهاي هرز ني ، حلفه ، بارهنگ ( كاردي ) و شيرنرم بيشتر در كانالهاي آبياري و اطراف آنها رشد و درعمليات آبياري و آبرساني اخلال ايجاد مي كنند . علفهاي هرز شور كاكلي ، زارقو ، اسفند و پنيرك ميزبان واسط سنهاي پسته بوده و بايستي قبل از هجوم سنها به باغ از بين برده شوند تا از تكثير و خسارت سنها جلوگيري شود .

 علفهاي هرز ازمك ( موكو ) و خارشتر ميزبان كنه هاي خانواده اريوفيد هستند ، كنه ها روي اين گياهان تكثير و توسط باد به روي درختان پسته انتشار مي يابند . انگل سس درختي نيز بصورت لكه اي گاهي در باغات پسته ظاهر مي شود . اندامهاي سس داخل درختان پيچيده و موجب خشكيدگي شاخه مي گردد چيدن ، جمع آوري و سوزاندن اندامهاي سس قبل از مرحله گلدهي از انتشار آن جلوگيري مي كند .

 علفهاي هرز يكساله ، دوره زندگي خود را ازجوانه زدن ، رشد كردن ، به بذررفتن تا مردن را در كمتر از يكسال كامل مي كنند ، كنترل آنها آسان ، ولي بدليل فراواني بذر خفته و انتشار بوسيله بذر و رشد سريع در واقع بيش از كنترل علفهاي هرز دائمي هزينه بر است . علفهاي هرز دوساله ، دوره زندگي خود را در دوسال كامل مي كنند .

 سال اول ، ابجاد رزت و رشدبرگي كرده و در سال دوم به گل و بذر رفته و بعدا" مي ميرند . اين گياهان براي گل دادن به يك دوره سرما نياز دارند . در دوره رزت و رشد برگي به روشهاي كنترل و سموم علفكش حساس تر هستند .

تعداد كمي گونه در اين گروه قراردارند مانند كنگر وحشي ، زلف پير ، هويج وحشي و گل ماهور . علفهاي هرز دائمي بيش از دو تا چندين سال زندگي مي كنند ، تعدادي از آنها توسط بذر و تعدادي توسط اندامهاي رويشي خزنده مانندد ريشه هاي خزنده ، ساقه هاي خزنده روزميني (استولون) و ساقه هاي خزنده زيرزميني (ريزوم) تكثير مي يابند . علفهاي هرز دائمي گل قاصدك ، ترشك ، كاردي و بارهنگ كبير توسط بذر و علف هاي هرز دائمي هريز ( مرغ ) ، ني ، قياق ، شورمرغ ، حلفه ، كنگر صحرايي ، خارشتر ، شيرين بيان ، جغجغه ، ازمك ، گزپيچ ، و پيچك صحرايي توسط اندام رويشي خزنده تكثير مي شوند . كنترل علفهاي هرز دائمي خزنده بسيار مشكل است .

چنانچه قسمتهاي هوايي آنها از بين برود ، رشد مجدد توسط اندامهاي زيرزميني انجام مي شود . مبارزه تلفيقي زراعي ، شخم عمقي مكرر همراه با جمع آوري اندامهاي رويشي و كاربرد علفكشها در كنترل آنها موثر مي باشد .

 بطوركلي 121 گونه علف هرز از باغات پسته جمع آوري و شناسايي شده كه ازميان آنها حدود 20گونه علف هرز دربيش از 50 درصد باغات وجود دارند و به عنوان علفهاي هرزعمومي باغات پسته شناخته شده و به شرح زير مي باشند :

 مرغ ( هريز ) ، خارشتر ، شيرين بيان ، تلخه ، اسفند ( دشتي )) ، شور ، پيچك صحرايي، اسفناج باغي ( سلمه چنار ) ، چسبك ( دوستو )  ، زارقو ، ازمك ( موكو ) ، بارهنگ ( كاردي ) ، كاهوك ، جو وحشي ، سلمك ، هفت بند ، شيرنرم ، خارخسك ، جغجغه و قياق گونه هاي علف هرز غالب در باغات پسته از ميان گونه هاي فوق در درجه اول ، هريز ، خارشتر و اسفناج باغي مي باشند .

 در درجه دوم گونه هاي غالب عبارت از پيچك صحرايي سلمك ، هفت بند ، شور ، شيرين بيان ، تلخه ، چسبك و زارقو هستند . با توجه به علف هاي هرز عمومي و غالب باغات پسته مي توان نتيجه گرفت كه درباغات پسته بيشتر علفهاي هرز زمينهاي باير مانند خارشتر و شيرين بيان و علفهاي هرز مقاوم به شوري مانند زارقو و شورمرغ و سلمه و علفهاي هرز مقاوم به كم آبي مانند اسفناج باغي ، اسفند و جغجغه و خارخسك رويش دارند .

 

روشهاي كنترل علفهاي هرز :

سوزاندن

شخم زدن عمیق زمستانه

شخم درون چالکود

روشهای بیولوژیک

روشهای شیمیایی و کاربرد علفکشها که نعدادی از علفکشها در زیر نا مبرده شده اند که برای باغات پسته به کار برده میشوند

 

 

گلي فوزيت ( رانداپ ) :

به صورت اسپري برگي و جذبي بكار مي رود بايستي روي درختان پاشيده نشده ، حين سمپاشي فشار دستگاه پائين بوده و محلول علفكش هنگام خروج از نازل پرفشار نباشد و در روزهاي گرم با درجه حرارت بالا كه خطر بخارشدگي در ميان رديف درختان وجود دارد بكار نرود . غلظت مصرفي 10 ليتر درهكتار مي باشد. برروي علفهاي هرز دائمي و يكساله يا دوساله موثر مي باشد .

 

پاراكوات  (گراماكسون) 

علفكشي تماسي بوده و اغلب بلافاصله چند ساعت پس از كاربرد موجب پژمردگي و خشك شدن سريع برگها مي شود بهترين نتيجه را كاربرد پيش از غروب در مقايسه با صبح يا نيمروز بدست داده است . جهت كنترل علفهاي هرز يكساله قبل از گلدهي بكار مي رود نسبت كاربرد 5 ليتر در هكتار مي باشد هنگام كاربرد نبايستي روي برگ درختان و پاجوشها پاشيده شود .

 

هالوكسي فوپ اتوتيل ( گالانت ) :

براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ دائمي مانند هريز ( مرغ ) قياق و بسياري از كشيده برگهاي يكساله بكار مي رود . علف كشي انتخابي بوده و برروي علف هاي هرز پهن برگ و درختان پسته تاثير ندارد . میزان مصرف  4 ليتر در هكتار مي باشد .