تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

کود های سوسپانسيون ( مایع - آبیاری - محلولپاشی )

 
 

    

کود سوسپانسيون 2 ( آهن - روی )

کود سوسپانسيون 4 ( روی - منگنز )

کود سوسپانسیون 1 ( فسفر - پتاسیم )

کود سوسپانسيون 3 ( منگنز - مس )

 

درصد عناصر موجود در این کود ها عبارت است از: 

سوسپانسیون 1 ( فسفر - پتاسیم ) حاوی 8% فسفر و 12% پتاسیم محلول
سوسپانسيون 2 ( آهن - روی ) حاوی 5% آهن و 5% روی
سوسپانسيون 3 ( منگنز - مس )  حاوی 4% منگنز و 1.2% مس
سوسپانسيون 4 ( روی - منگنز ) حاوی 4% منگنز و 5% روی


كود های سوسپانسيون ( مایع - آبیاری - محلولپاشی )

مخصوص آبياري

با pH مناسب و حداكثر راندمان جذب


مزاياي کود سوسپانسيون جنوبگان :

  • - كاملا در آب محلول ميباشد
  • - همراه آب آبياري در سيستمهاي تحت فشار و آبياري سنتي قابل مصرف است .
  • - كمبودهارا برطرف و به مقدار محصول مي افزايد .
  • - رشد و كيفيت محصول زا بهبود مي بخشد .
  • - مقاومت گياه را در مقابل تنشهاي وارده مثل كم آبي ، سرما زدگي و گرما افزايش ميدهد.
  • - بعلت پي اچ پايين باعث تميز شدن لوله ها و دريپرها ( قطره چكان ها ) ميشود .


مقدار مصرف :

براي جاليز ، صيفي كاري ، زراعت و درختان ميوه بشرح زير است :

  1. سوسپانسيون شماره يك  : هر نوبت بيست تا شصت ليتر در هکتار
  2. سوسپانسيون شماره دو : هر نو بت بيست تا سي ليتر در هکتار
  3. سوسپانسيون شماره سه : هر نوبت ده تا بيست ليتر در هکتار
  4. سوسپانسيون شماره چهار :هر نوبت ده تا بيست ليتر در هکتار


بهتر است اين دوره كود دهي يك يا دو نوبت بفاصله سه هفته در صورت نياز تكرار شود بديهي است كود ازته لازم بايستي طبق دستور العمل روش مصرف سوسپانسيون جنوبگان بهمراه كود


زمان مصرف :

صيفي كاري و گلخانه ها : يك ماه پس از كاشت  تا دوهفته قبل از پايان برداشت

زراعت : يكماه بعد از كاشت تا يك ماه قبل از برداشت

درختان : از اولين آبياري بهاره تا يكماه قبل از ريزش برگها

از سوسپانسيون شماره دو و سه و چهار به صورت محلولپاشي برگي به ميزان دو در هزار نيز ميتوان استفاده كرد


بسته بندی:

10 لیتری